Nad Stalingradem by D.Chazanow

Posted by

By D.Chazanow

Najwieksze Bitwy XX wieku -18-Nad Stalingradem КНИГИ ;ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ Автор: D.Chazanow Название: Najwieksze Bitwy XX wieku -18-Nad Stalingradem Издательство: Altair Год: 1995 Формат: pdf,rar+3% Размер: 2.7 MB Язык: польский Страниц:49 eighty five

Show description

Read or Download Nad Stalingradem PDF

Similar history_1 books

Reggiane Re.2001 Falco II Re.2002 & Re.2005

;Reggiane Re. 2001 Falco II Re. 2002 & Re. 2005 [Aircraft Profile 244] КНИГИ ;ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ Название: Reggiane Re. 2001 Falco II Re. 2002 & Re. 2005 Автор:John F. Brindley Серия: airplane Profile 244 Издательство: Profile guides Ltd Год издания: 1972 Страниц:25 Формат: PDF в rarЯзык: английский Размер: 12.

Cambridge Yearbook of European Legal Studies. Volume 10, 2007-2008

The Cambridge Yearbook of eu criminal reviews offers a discussion board for the scrutiny of important matters in eu Union legislation, the legislation of the Council of Europe, and Comparative legislations with a 'European' size, really these concerns that have come to the fore in the course of the 12 months previous book.

Aspects of Urbanism in Antiquity: From Mesopotamia to Crete (JSOT Supplement Series)

The foundation and development of towns in antiquity. The beginning and development of towns types essentially the most very important chapters in human background. during this quantity, 17 researchers current archaeological, epigraphic and textual info at the upward thrust of urbanism within the historic close to japanese international, Cyprus to Mesopotamia and from Crete to Egypt.

Extra info for Nad Stalingradem

Sample text

BIiesener i st. siert KLipp. Dla zapewnienia osłony sianów i lądowań samolotów transportowych grupa ochotników z dywizjonu III/JG3 Udet pozostała u- "kotle" bazując na lotniskach Piiomnik i Gumiak. Piloci ok. 20 Bf 109 odnieśli ponad 130 zwycięstw powietrznych, latając do czasu utraty wszystkich posiadanych samolotów. Ehcncr z 33 zestrzeleniami - we­ teran walk nad Maltą. Udało mu się przeżyć okrążenie i uciec transportowym Ju 52. larnych lądowań n;i obszarze "kolia". W ten Sposób Niemej ZOStali po/bawieni możliwo­ ści ewakuowania rannych i oficerów / down d/twa.

W styczniu 1943 r. dołączono do nich Iw 200 z pułku KGzbV200 mjr. Willicrsa, oraz. jednostkę transportową 290 (LTZ290) na czlcrosilnikowvch Ju 290 i He 177 z FKGr2. Niemcy latali przede ws/ystkim w złych warunkach atmosferycz­ nych, gdy lotnictwo rosyjskie ograniczało swoją działalność. Wzrosło natężenie lotów nocnych, z 15% wszystkich lotów na począt­ ku grudnia do 539? w ostatnich dniach ro­ ku. Zrezygnowano z. lotów dużych grup, a pojedyncze samoloty dość łatwo przedosta­ wał) się do okrążonych wojsk trasą na po­ łudnie od Stalingradu, gdzie rosyjska artyle­ ria przeciwlotnicza była stosunkowo słaba.

Powodowało to ogromne trudności z zaopatrzeniem w części zamienne i obsługą samolotów. Dopiero nu początku września Rumuni zaczęli przezbrajać się na rmsliwsko-bombowe JAR-81. Szybko też podporządkowano ich niemieckiej 4 jlocie. Na początku listopada cztery rumuńskie lotnicze grupy myśliwskie i 3 grupy bombowe działały nad Stalin­ gradem startując z lotnisk 1'acinskaja. Obliwskaja, Morozowsk, Surowikino i innych. W okresie października i listopada Rumuni ponieśli ciężkie straty. Po rozpoczęciu rosyj­ skiej kontrofensywy stały się one wręcz katastrofalne.

Download PDF sample

Rated 4.05 of 5 – based on 7 votes